DARMOWA DOSTAWA DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA!
Koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKINARTE.COM

Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego Skinarte.com dostępnego pod adresem www.skinarte.com, w tym warunki składania zamówień na Produkty dostępne w sklepie internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów do Klienta, sposoby i terminy uiszczania cen za te Produkty, uprawnienia Klienta związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Sklep internetowy skinarte.com dba o prawa Konsumenta. Postanowienie Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a ewentualne wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.skinarte.com prowadzony jest przez BIELENDA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31 – 553 Kraków (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000982226, NIP 9442043784, BDO 000025642, REGON 356357380 o kapitale zakładowym 1.006.950,00 zł, wpłaconym w całości; adres poczty elektronicznej: [email protected] 
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 4. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez skinarte.com do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 5. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  1. REGULAMIN – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez skinarte.com za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki skinarte.com;
  2. BIELENDA.COM – BIELENDA GROUP S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Fabryczna 20, 31 – 553 Kraków (który stanowi także adres do doręczeń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000982226, NIP 9442043784, BDO 000025642;
  3. SKLEP INTERNETOWY – platforma umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez skinarte.com, prowadzona przez skinarte.com, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna pod adresem internetowym: www.skinarte.com.
  4. KLIENT– (a) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (b) osoba prawna; albo (c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług/Umowy Sprzedaży oraz okazać taką zgodę na każde żądanie skinarte.com, przy czym co do zasady Umowy Sprzedaży zawierane w ramach Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.
  5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór danych dostarczonych przez Klienta danych w szczególności danych o nim, o jego Zamówieniach, sposobach ich dostarczania i zapłaty za nie, umożliwiający i ułatwiający Klientowi korzystanie z skinarte.com. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień i Rezerwacji oraz innych usług udostępnianych przez skinarte.com.
  6. LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta.
  7. HASŁO – ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sklep skinarte.com udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła.
  8. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu może zostać nadany jeden numer, a wszystkie oferty będą procedowane równolegle. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (patrz poniżej).
  9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez skinarte.com na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe (np. opakowanie prezentowe), w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a skinarte.com z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez skinarte.com na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.
  10. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, jednak nie więcej niż 10 (dziesięciu) produktów.
  11. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a skinarte.com za zapłatą Ceny.
  12. CENA – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego skinarte.com tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej w ramach Sklepu Internetowego stanowią inaczej.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przez Bielenda.com na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z skinarte.com, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
  14. BOK – Biuro Obsługi Klienta Bielenda.com, które udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep Internetowy działalności, w tym na temat Produktów, Sklepu Internetowego, Regulaminu aktualnych Promocji, w godzinach wskazanych w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”, pod wskazanymi tam numerami telefonu i adresem e-mail, za pośrednictwem chatu w Sklepie Internetowym oraz formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w zakładce „Kontakt”. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
  15. DZIEŃ ROBOCZY – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  16. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez skinarte.com w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki, zgodnie z Regulaminem Akcji Promocyjnych.
  17. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Bielenda.com cyklicznych informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
  18. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  19. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U.2022.1360, ze zm.).
  20. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U.2020.287, ze zm.).

UŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Skinarte.com świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. utrzymywanie Konta;
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  5. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;
  6. Newsletter.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 3. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez skinarte.com na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Bielenda.com, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 5. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 7 dni, jednak nie zapewnia dostępności wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta skinarte.com w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez skinarte.com w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez skinarte.com w sposób zgodny z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i skinarte.com kosztów w pełnej wysokości;
  6. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem;
  7. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego treści zabronionych prawem, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
   1. niepodejmowania działań takich jak:
    • rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
    • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizowania płatności;
    • modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez skinarte.com w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego cen lub opisów produktów
 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać:
  1. pisemnie na adres: ul. Fabryczna 20, 31 – 553 Kraków
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
 8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez skinarte.com następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, zgodnie z art. 7a ust. 1 Ustawy, chyba, że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W ramach Sklepu Internetowego, na zasadach określonych w Regulaminie, możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży z skinarte.com. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
 2. Skinarte.com umożliwia składanie Zamówień kierowanych do skinarte.com w Sklepie Internetowym. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a skinarte.com następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Skinarte.com umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia. Bielenda.com może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie innych Produktów powiązanych;
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Użytkownik, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, w razie dostępności rodzaj, kolor i rozmiar Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Internetowym Produktów lub usług, może zostać wprowadzony obowiązek podania w treści formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu;
  3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez skinarte.com sposobów dostawy oraz sposoby zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży;
  4. Klient przesyła skinarte.com Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego („Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu;
  5. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami;
   1. W odpowiedzi na Zamówienie do Klienta przesyłana jest automatyczna wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
   2. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Klient otrzyma na podany adres e mail wiadomość zawierającą:
  6. potwierdzenie przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo
  7. informacją o nieprzyjęciu wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia, w szczególności z powodu brak płatności albo z powodu nieodebrania przesyłki.
   1. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 6.1) powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Klient otrzyma potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży na podany przez Klienta adres e-mail.
   2. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:
  8. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  9. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej zostało ono przyjęte. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia skinarte.com z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 8 poniżej.
 4. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a skinarte.com niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwracają Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 5. Klient może być informowany o statusie Zamówienia, w szczególności poprzez otrzymywanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail oraz za pośrednictwem SMS.
 6. Skinarte.com stara się zapewnić dostępność Produktów oraz realizację Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 7. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. W ramach Sklepu Internetowego może zostać określony próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.

WARUNKI I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Skinarte.com udostępnia Klientowi rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:- Visa- Visa Electron- Mastercard- MasterCard Electronic- Maestro
 4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
 5. W przypadku nieotrzymania przez skinarte.com płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
 6. Nieuiszczenie płatności w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 72 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o nadaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

WARUNKI I SPOSOBY DOSTAWY

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakładce „Czas i metody dostawy” w Sklepie Internetowym.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne aktualnie metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi w zakładce „Czas i metody dostawy” w Sklepie Internetowym oraz każdorazowo w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 4. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez skinarte.com oraz czas doręczania Produktu przez przewoźnika.
 5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
 6. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez skinarte.com jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
  1. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego skinarte.com – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności w postaci płatności elektronicznej lub kartą płatniczą;
  2. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.
 7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” w Sklepie Internetowym.

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności skinarte.com względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Bielenda.com ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta np. na adres mailowy: [email protected] może zażądać dostarczenia skinarte.com Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia skinarte.com zbadania Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez skinarte.com sposobów bezpłatnego dostarczenia przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”.
 4. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że skinarte.com niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Skinarte.com jest zobowiązana wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 5. Sugerowane jest podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez skinarte.com.
 6. Skinarte.com ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas konieczny do uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych w ocenie Skinarte.com do rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Skinarte.com nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 7. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez skinarte.com do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do sprzedawcy, zgodnie z art. 561(2) w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt sprzedawcy na adres ul. Fabryczna 20, 31 – 553 Kraków.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Skinarte.com ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Skinarte.com dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt skinarte.com. Skinarte.com może powstrzymać się od zwrotu środków do chwili wpływu do skinarte.com Produktów będących przedmiotem zwrotu lub do czasu dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „RODO” dostępnej w Sklepie Internetowym.

OPINIE

 1. Klient posiadający Konto który złożył Zamówienie może zamieścić opinię o Produkcie który zakupił.
 2. Skinarte.com publikuje opinie o Produktach po uprzednim sprawdzeniu, czy odpowiadają one zasadom niniejszego Regulaminu, jak również zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii o Produkcie, która okazała się nie spełniać zasad niniejszego Regulaminu już po jej publikacji. Opinia opublikowana przez Sprzedawcę nie może być przez Klienta zmieniona lub usunięta.
 3. Zabrania się umieszczenia w opiniach danych nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, treści promocyjnych lub zawierających odniesienie do płci, rasy, pochodzenia etnicznego, narodowości, religii, wyznania, światopoglądu, niepełnosprawności, wieku lub orientacji seksualnej.
 4. Klient umieszczając opinię potwierdza, iż jest jej autorem i odpowiada ze ewentualne szkody skinarte.com związane z jej umieszczeniem.
 5. Klient umieszczając opinię udziela skinarte.com zgody na korzystanie z opinii bez ograniczeń czasowych i terytorialnych poprzez rozpowszechnianie opinii wraz z ujawnieniem nazwy Klienta jako autora opinii, według uznania skinarte.com.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 18.11.2023 roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Skinarte.com zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw Klientów, którzy złożyli Zamówienie przed dniem wejścia w życie zmiany.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania na stronie www.skinarte.com. Skinarte.com poinformuje o zmianach za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na zmianę, powinien aktywować polecenie „Nie akceptuję zmiany Regulaminu”. Brak akceptacji zmiany, skutkować będzie brakiem możliwości składania Zamówień w skinarte.com.